[blank_spacer height=”44px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Privacy Statement.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Privacyverklaring DutchRE

DutchRE B.V., gevestigd aan Paasheuvelweg 25, 1105 BP te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

DutchRE B.V. Paasheuvelweg 25, 1105 BP te Amsterdam, The Netherlands.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard qua gepersonaliseerde producten en diensten aan te kunnen bieden.

Afhankelijk van de dienst die wij u aanbieden, verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

  • Identificatiegegevens (vb. naam, identiteitskaart- en paspoortnummers, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto);
  • Contactgegevens (b. post- en mailadres, telefoonnummer).

Wij vragen nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksuele voorkeur, tenzij wettelijk verplicht.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Regelgeving met betrekking tot vastgoed;
  • U informatie te verstrekken over onze diensten;
  • Beheer van de accounts en de commerciële relatie met onze investeerders van wie u een vertegenwoordiger bent;
  • Producten of diensten verschaffen aan onze corporate klanten van wie u een werknemer of klant bent.

Geautomatiseerde besluitvorming:

DutchRE B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DutchRE B.V.) tussen zit.

Hoe lang we peroonsgegevens bewaren:

DutchRE B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor behoorlijk rekeningenbeheer, het faciliteren van het klantenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden. Zo wordt bijvoorbeeld het merendeel van de klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. Voor potentiële klanten wordt de informatie 3 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DutchRE B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

DutchRE B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DutchRE B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar frontoffice@dutchre-europe.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DutchRE B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

DutchRE B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via frontoffice@dutchre-europe.com.

[/spb_text_block] [blank_spacer height=”43px” width=”1/1″ el_position=”first last”]